Kde sa píše, tam sú chyby...
Ale my Vám odovzdáme
text bez chýb!

Jazykové korektúry

Poskytujeme:

  1. Základnú korektúru a kontrolu textu –  kontrola pravopisu, interpunkcie, písania veľkých a malých písmen, správneho umiestnenia i/y, klávesových preklepov, dodržiavania medzier, formátovania...
  2. Gramatickú a štylistickú korektúru – zahŕňa okrem základnej korektúry aj správne skloňovanie, časovanie, používanie predložiek, odstraňovanie bohemizmov, hovorových výrazov z odborných textov a pod., kontrolu slovosledu, chýbajúcich čiarok, celkovej zrozumiteľnosti a prehľadnosti textov...
  3. Expresnú korektúru – ak potrebujete skontrolovaný text čo najskôr, do 24 hodín
  4. Korektúry záverečných (bakalárskych, diplomových) prác pre študentov – zahŕňajú základnú, gramatickú i štylistickú korektúru s ohľadom na smernice vydané jednotlivými univerzitami.

Zameriavame sa na korektúry:

  • reklamných a propagačných materiálov, letákov
  • obsahov webových stránok, e-shopov
  • skrípt, kníh, článkov
  • referátov, seminárnych a záverečných prác.

Spolupracujeme so starostlivo vybranými vyštudovanými jazykovými odborníkmi. Iba vďaka tomu dokážeme dodať kvalitne opravený text v dohodnutom termíne.

Poslať dokument Kontakt